прескочи до менюто

Дейностите по рециклирането - през целия жизнен цикъл на автомобилите

За да се управлява и следи изпълнението на целите относно политиката по опазването на околната среда и да се гарантира пълно съответствие със законодателството и интегриране на екологичните характеристики през целия процес на стопанската дейност, голяма част от компаниите производители на автомобили разполагат с работни групи по въпросите на околната среда, една от които е посветена на рециклирането.

Основните цели на тези работни групи са съгласувани с изискванията на Директивата за излезли от употреба МПС и с достигането на целите за рециклируемост и оползотворимост за автомобилите, които се продават на световния и в частност на европейския пазар.

Членовете в тези работни групи провеждат проучвания по технологиите за ефективно разкомплектоване на излезлите от употреба МПС, по насърчаването на използването на остатъка след разрязването и при съставянето на стратегия за увеличаване на използването на рециклирани материали за някои специфични части на автомобилите.

Рециклирането трябва да се разглежда като ключов въпрос по време на целия жизнен цикъл на даден автомобил - от неговата първоначална концепция до края на жизнения цикъл. В съответствие с това схващане компаниите производители на автомобили се включват в дейности за възможно най-голямо намаляване на отпадъците и рециклиране на всичко, което може да се използва повторно, във фазите на разработването, производството, експлоатацията и изхвърлянето за отпадъци. Взема се под внимание повторната употреба, рециклирането и възстановяването на всички етапи от жизнения цикъл на автомобила (проектиране, производство, продажба, сервиз и извеждане от експлоатация). Още в етапа на проектиране и разработка автомобилопроизводителите се концентрират върху подобряване на конструктивните елементи за целите на рециклирането. При възможност, се подбират лесни за рециклиране материали, използват се повторно материали и конструктивни разработки, увеличава се количеството на ползваните рециклирани суровини и се полагат усилия за улесняване на окончателното разглобяване на автомобилите.