прескочи до менюто

Терминологичен речник

МПС - моторно превозно средство.

Лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС - производители, вносители и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕО МПС и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел МПС да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

Пускане на пазара на МПС - първото предоставяне на МПС на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Р. България на МПС от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

Излязло от употреба МПС (ИУМПС) -

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета;
б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
г) моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване.

Площадка за събиране и временно съхраняване е място за приемане и временно съхраняване на излезли от употреба МПС преди предаването им за третиране в центровете за разкомплектоване.

Център за разкомплектоване е място за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, техните компоненти и материали.

Компонент е обособена съставна част от МПС като: уредби, агрегати, механизми и други, които могат да подлежат на повторно използване или на допълнително разкомплектоване.

Основни компоненти на ИУМПС са купе, двигател, скоростна кутия, както и електронен блок и катализатор, когато са описани в техническите характеристики на МПС.

Разкомплектоване на ИУМПС е дейност, извършвана след предаването на излезлите от употреба МПС в местата и съоръженията за отстраняване на вредните вещества от тях, разглобяване, разрязване, шредиране и/или подготовка за обезвреждане на отпадъците от шредиране, както и всяка друга операция, извършвана с цел преработка и/или обезвреждане на излезли от употреба МПС или техни компоненти.

Предотвратяване е съвкупността от мерките, целящи намаляване на количеството и вредното въздействие върху околната среда на излезлите от употреба МПС, компоненти и вещества от тях.

Шредер е инсталация, използвана за разкъсване на парчета или за раздробяване на излязло от употреба МПС или негови компоненти, включително с цел получаване на метален скрап, подходящ за непосредствена преработка.


Собственик на МПС е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му.

Икономически оператори са лицата, които пускат на пазара и застраховат МПС, лицата, извършващи събирането, демонтажа, разкомплектоването, разрязването, преработката и рециклирането на излезли от употреба МПС, и операторите, извършващи демонтаж, разрязване, раздробяване, оползотворяване, рециклиране и други дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали.

Производител е физическо или юридическо лице, което произвежда МПС.

Вносител е лице, пускащо на пазара МПС от внос.

Информация относно разкомплектоването е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които пускат на пазара МПС и компоненти за тях, под формата на ръководства или чрез електронен носител (вкл. на CD-ROM), справки и услуги в реално време.

Преднамерено въвеждане е умишленото използване на опасни вещества при производството на материалите или компонентите с цел получаване на специфични характеристики или качество на крайните продукти.

 

 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство