прескочи до менюто

Любопитни факти

  • Прогнозира се в страната годишно да излизат от употреба около 35 – 40 хил. автомобила. Според данни на КАТ и ИАОС за година реално излизат от употреба между 60 и 65 хил. Очаква се през следващите 5 години да има покачване от порядъка на 10 – 15 %.
  • Около 48% от МПС в страната са на възраст между 11 и 20 г. при оптимален живот на едно МПС около 11 – 12 г. Данните показват, че над 1 300 000 автомобили ще бъдат извадени от употреба и насочвани за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на компоненти и части от тях. Прогнозира се до 2010 г. тези МПС да бъдат окончателно извадени от употреба. От тях през следващите две години ще бъдат рециклирани и оползотворени поне 30% съгласно изискванията на Директивата и заявените от страната ни преходни периоди във връзка с подписването на Договора за присъединяването на РБ към ЕС.
  • Увеличението на пуснатите на пазара автомобили годишно ще бъде между 10 и 12%.
  • По експертна оценка реално излезлите от употреба МПС към момента са около 500 000. Трябва да се има предвид също така, че прекратяването на регистрация в КАТ на МПС е доброволен акт от страна на собствениците. 
  • За спрените от движение по технически причини МПС не се заплаща годишен имуществен данък. Няма забрана обаче собствениците им да ги съхраняват в частен имот. Съхраняването им в частен имот, а нерядко и на земи с общинска (държавна) собственост, има особено негативен екологичен ефект. Територията, върху която се съхранява автомобилът, не е пригодена за събиране на течности и разливи. Подобен род действия на собствениците нерядко причиняват значими екологични щети, тъй като течностите от автомобила се отвеждат директно в канализационната мрежа или още по-лошо – в почвите или водоемите.

По тези причини пред ЕКОРЕСОР АУТО се явява приоритетен въпросът за стимулиране на собствениците на такива возила да ги предават доброволно на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на МПС, с оглед тяхното правилно третиране.