прескочи до менюто

Полезно

Производството на автомобили в световен мащаб непрекъснато нараства. Производствените мощности в страните производители се оптимизират и обновяват. По данни на Европейската комисия се прогнозира очакваният общ брой на автомобилите в рамките на ЕО да нарасне с 32 % и до 2020 г. да достигне 230 – 240 млн. леки и лекотоварни автомобили.

По тази причина автомобилната индустрия е изправена пред сериозни проблеми, свързани основно с влиянието на автомобилите върху околната среда. МПС влияят отрицателно върху компонентите на околната среда (въздух, вода, почви, живи организми) по време на целия си жизнен цикъл. Консумацията на енергия и ресурси, генерирането на отпадъци, парникови газове, емисии вредни вещества и депонирането им в края на жизнения цикъл са трудност, създадена от производството и употребата на автомобилите и изваждането им от експлоатация. По тази причина в цял свят се прилагат механизми и практики по повишаване качеството и количеството на третираните отпадъци от МПС, за да се постигне намаляване на замърсяванията и повишаване на рециклираните отпадъци от МПС и от техни компоненти и вещества.

Задълженията при управлението на отпадъците от МПС са вменени на производителите, вносителите и търговците на МПС. Тези лица, за сметка на еко такси, които начисляват в цената на МПС, са ангажирани да организират третирането на всеки произведен или пуснат от тях на пазара автомобил и материалите в него.

Дейността по управлението на отпадъци от МПС, независимо от избрания подход (система за управление), преминава през следните етапи – събиране, разкомплектоване, шредиране, оползотворяване (рециклиране и повторна употреба) и депониране/обезвреждане.

За изпълнението на гореупоменатите дейности организация „Екоресор Ауто" АД е сключила договор с "Екометал Инженеринг" ЕООД – едно от първите и водещи дружества в областта по управление на отпадъците, което притежава необходимите разрешителни документи, мощности, съоръжения и капацитет за изпълнение на поставените цели.

 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство