прескочи до менюто

С Решение № ООп - 22 - 00/09.09.2009 г. на основание чл. 64, ал.1 във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Министъра на околната среда и водите издаде разрешение на „ЕКОРЕСОР АУТО" АД за извършване на дейност, като организация по оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл. 11 от ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства(ПМС №311 от 17.11.2004 г.).

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Организация по оползотворяване „ЕКОРЕСОР АУТО" АД е създадена като колективна система по смисъла на чл. 11, ал. 4, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с цел да осигури в полза на производителите и вносителите изпълнението на съответните цели по чл. 21 за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от моторни превозни средства (МПС), които са пуснати на пазара. Съгласно учредителния акт, организацията е без право да разпределя печалба и отговоря на изискванията на § 1, т. 26 от ДР на ЗУО. Предметът й на дейност включва организиране и управление на дейностите по временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали, събиране, транспортиране на образуваните отпадъци от МПС. „ЕКОРЕСОР АУТО" АД е търговец по смисъла на Търговския закон и се ръководи от основния принцип за равнопоставеност, изразяващ се в залагане на равни права за всички нейни членове, без привилегии за учредителите. Членство в организацията е доброволно. Членство могат да придобият както големи, така и малки фирми, които имат права и задължения по управлението на ИУМПС. Членство могат да придобият както местни, така и чуждестранни физически и юридически лица, отговарящи на нормите на българското законодателство.
Общите условия са изготвени през месец септември на 2009 г. от „ЕКОРЕСОР АУТО" АД, задължителни са за СТРАНИТЕ и влизат в действие само след подписването на Договор за сътрудничество в областта на оползотворяването на отпадъци от моторни превозни средства.
Общите условия на „ЕКОРЕСОР АУТО" АД са еднакви за всички договори сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАЦИЯТА след публикуването им в средствата за масова информация.

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1. "ОРГАНИЗАЦИЯТА" е „ЕКОРЕСОР АУТО" АД, рег. по ф.д.11719/2006 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Кремиковци", ул. "св. Георги Победоносец" 1А, ЕИК 175154344, представлявано от Димитър Пламенов Стоянов - Изпълнителен Директор

2. „Член на организацията" или „Възложител" е всяко физическо или юридическо лице сключило договор с организацията.

3. „Договор" („договора", „договорът") е договор сключен между ОРГАНИЗАЦИЯТА и член на организацията с предмет изпълнение на съответните цели по чл. 21 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ бр. 104 от 2004г; изм. и доп., ДВ бр.45 от 2009г), съгласно сроковете по § 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби, от страна на организацията, за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4. „МПС" - моторно превозно средство.

5. „Лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС", са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕО МПС и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват, като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел МПС да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

6. "Пускане на пазара на МПС" е първото предоставяне на МПС на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Р България на МПС от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност."

7. "Излязло от употреба МПС" (ИУМПС) има значението определено в § 1 на Допълнителните разпоредби на Наредбата.

8. "Информация относно разкомплектуването" е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от производителите и вносителите на МПС и на компоненти за тях на лицата по чл. 9 под формата на ръководства или чрез електронен носител (вкл. на CD-ROM), справки и услуги в реално време.

9. „Наредбата" е Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства(ДВ бр. 104 от 2004г; изм. и доп., ДВ бр.45 от 2009г).

10. „Ново МПС" - МПС, което не е изминало повече от 6000 км. и се пуска на пазара за първи път или се придобива за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Р. България от друга държава членка на ЕО или внасяне на МПС от държава извън ЕО.

(2). Посочените в ал.1 теримини имат същите значения и в договора и всички прилежащи към него документи.

Чл.2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички договори сключени между „ЕКОРЕСОР АУТО" АД и лица, които пускат на пазара МПС.

Чл.3. (1) „ЕКОРЕСОР АУТО" АД е организация по оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства по смисъла на Закона за управление на отпадъците и приложимото законодателство.
(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА притежава Разрешение № ООп - 22 - 00/09.09.2009 г. издадено от Министъра на околната среда и водите.
(3). Адресът за кореспонденция на „ЕКОРЕСОР АУТО" АД е: област София, община Столична, гр.София, п.к. 1849, район Кремиковци, ул. "Св. Георги Победоносец" 1А.
Чл.4. Членове на ОРГАНИЗАЦИЯТА могат да бъдат лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС.

Чл.5.(1) ОРГАНИЗАЦИЯТА и Възложителят сключват писмен договор, по силата на които Възложителят става член на Организацията.

Чл.6. По силата на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности:
1. Да осигури изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на съответните цели по чл. 21 от Наредбата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пуснал на пазара, съгласно сроковете по § 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на същата.
2 Да осигури предоставянето на компетентните органи на изискуемата по закон информация, удостоверяваща изпълнението на изискванията по предходната точка.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА възнаграждение в размер и при срокове и условия посочени в Договора.

 

ІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл.8.(1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да получи уговореното в договора лицензионно възнаграждение.
(2). ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за събирането, повторното използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, които не са били декларирани пред организацията по реда на договора, или за които не е било заплатено лицензионно възнаграждение.

Чл.9.(1). ОРГАНИЗАЦИЯТА има право едностранно да променя размера на възнаграждението за всяко МПС, определено в настоящия договор, при настъпване на едно от следните обстоятелства:
1. при промяна на цените на отпадъците от МПС на местния и/или на международния пазар;
2. промяна в нормативно определените цели за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС;
3. невъзможност за рециклиране на количествата отпадъци от МПС чрез производствените мощности в страната;
4. неблагоприятна промяна в условията по договорите, сключени с общини и/или други лица, които извършват дейностите събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от МПС.
(2). В случай на промяна размера на възнаграждението, ОРГАНИЗАЦИЯТА уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10. ОРГАНИЗАЦИЯТА изпълнява задълженията си по този договор като сключва договори с кметове на общини и/или с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейност с отпадъци по чл. 9 от Наредбата.

Чл.11. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да постигне установените в законодателството цели за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, получени при употреба на пусканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МПС на пазара в Република България.

Чл.12. ОРГАНИЗАЦИЯТА има правото едностранно да променя изискванията за отчитане на МПС с изпращане на предварително едномесечно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да възложи проверка от независим одитор верността на данните и информацията предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на документите, послужили за тяхното изготвяне, като за целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двуседмично писмено предизвестие.

Чл.14. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да променя Общите условия. В такъв случай всички членове на организация, с които има действащи Договори, ще бъдат уведомени за измененията в Общите условия. Уведомяването се извършва по един от следните начини: по поща, чрез курирер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на промените в национален ежедневник или на уеб-сайта на организацията. В случай, че Възложителят не се противопостави изрично с писмено изявление на някои или на всички промени в срок до 14 дни след уведомлението, изменените Общи условия се считат приети от него.

Чл.15. ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение(Приложение №21 по чл.21, ал.2 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци-ПМС 120 от 30.05.2008 г.), от което е видно, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е член на ОРГАНИЗАЦИЯТА и/или, че е било заплатено съответното възнаграждение за внесено МПС. Удостоверението се издава по ред и при условия предвидени в Договора.

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.16. С оглед постигане установените в Наредбата цели за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС и изпълнение на предвидените в същата задължения на вносителите на МПС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на ОРГАНИЗАЦИЯТА при изпълнение условията на настоящия договор.

Чл.17.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички МПС, пускани от него на пазара в Република България през съответната календарна година. Сроковете и начините на деклариране се посочват в договора.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща съответното лицензионно възнаграждение по реда предвиден в договора.

Чл.18.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представя информация относно разкомплектуването на всеки отделен вид МПС в срок 6 месеца от неговия внос в страната.
(2). Информацията по ал. 1 включва данни относно:
1. материалите и компонентите в МПС и разположението на опасни вещества в тях с цел осигуряване на необходимите данни за постигане на целите по чл.21 от Наредбата;
2. разкомплектуването, съхраняването и изпитването на компонентите, които са подходящи за повторна употреба.
(3). Информацията по ал. 1 се представя под формата на ръководства, включително и на електронен носител.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА всички необходими за изпълнение на настоящия договор данни, както в сроковете, определени в настоящия договор, така и при всяко отделно поискване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя съответните документи в седемдневен срок считано от датата на получаване на искането от страна на организацията.

Чл.20.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички законови изисквания, свързани с качеството или други характеристики на МПС, пускани на пазара от него, включително изискванията за маркировка на материалите и компоненти за МПС.
(2). ОРГАНИЗАЦИЯТА не носи отговорност за изпълнение на тези изисквания.

ІV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.21.(1). В случай, че целите за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, пускани на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени съгласно законодателството и настоящия договор не бъдат постигнати по вина на ОРГАНИЗАЦИЯТА, в резултат на което Министъра на околната среда и водите издаде заповед по чл.40 от Наредбата, задължаваща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати продуктова такса по чл.36, ал.1 ЗУО, ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатената от него продуктова такса.
(2). ОРГАНИЗАЦИЯТА не дължи възстановяване на продуктовата такса, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
1. наруши задълженията си за отчетност по договора;
2. допусне друго нарушение на задълженията си по договора, което оказва или може да окаже неблагоприятен ефект върху възможността на ОРГАНИЗАЦИЯТА да осигури постигането на целите за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС;
3. при предсрочно прекратяване на настоящия договор от или по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.22. В случай на забавяне на плащанията на възнаграждението по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 1,0 % от неплатеното възнаграждение за всеки ден забава. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 1,5 % от неплатеното възнаграждение за всеки ден забава. При последната хипотеза, наред с правото да получи уговорената неустойка, ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да развали договора без предизвестие.

Чл.23.(1). В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размери, както следва:
1. при невярно и/или неточно подадени данни, в резултат на което се окаже, че ОРГАНИЗАЦИЯТА е в неизпълнение на други договори с трети лица, свързани със събиране, повторно използване и оползотворяване на отпадъци от МПС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА наред със съответното възнаграждение и неустойка в размер на наложената санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА от третото лице;
2. при несвоевременно подадени данни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размерите и по реда, предвиден в предходния член.
(2). В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане на имуществена санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА по реда на Глава VІ от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА заплащането на пълния размер на наложената имуществена санкция.

Чл.24. С подписването на този договор страните безусловно и неотменимо се съгласяват, че всички клаузи от настоящия договор, в които се предвижда заплащане на неустойки запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

V. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл.25. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията, когато неизпълнението се дължи на непреодолима сила по смисъла на действащото българско законодателство. Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични средства не представлява непреодолима сила.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.26. Действието на настоящия договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време;
2. при прекратяване на разрешението на организацията по оползотворяване.

Чл.27. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да прекрати договора без предизвестие в следните случаи:
1. неправилно или несвоевременно отчитане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на количествата МПС, пуснати от него на пазара;
2. при забавяне плащането на възнаграждението по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 30 дни;
3. обявяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в несъстоятелност.

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 3 (три) месечно писмено предизвестие в следните случаи:
1. виновно неизпълнение на задължението на ОРГАНИЗАЦИЯТА за постигане на целите по оползотворяване;
2. обявяване на „ЕКОРЕСОР АУТО" АД в несъстоятелност.

Чл.29. При трансформиране на договора в безсрочен, всяка от страните може да прекрати действието му чрез тримесечно писмено предизвестие - чрез препоръчано писмо с известие за доставяне (обратна разписка).

VІІ. ДРУГИ

Чл.30.(1). Организацията и Възложителят се споразумяват, че цялата информация, свързана с изпълнението на договора, ще бъде разглеждана като търговска тайна и като такава не може да бъде разгласявана, освен ако това не е необходимо за изпълнението на договора. Това задължение е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на договора.
(2). Никоя от страните няма право да разкрива информация по предходната алинея, освен в случаите, когато предварително е получила в писмена форма разрешение от другата страна.

Чл.31. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на такова пред компетентния съд.

Чл. 32. (1) Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от договора.
(2). Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с изпълнението на договор, направени на адреса за кореспонденция на организацията, а за възложителя - на неговия адрес посочен в заглавния титул на договора, се считат за редовно връчени и приети.

Чл. 33. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на настоящите Общи условия. Същото важи и за евентуални празнини в Общите условия и в Договора.

 

 


 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство