прескочи до менюто

Цели

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

Организацията си е поставила за задача да стимулира процеса по осигуряване пригодността на отпадъците от МПС за последващото им повторно използване или рециклиране/ оползотворяване, като за целта се предвижда изграждане на площадки за временно съхраняване и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 • В краткосрочен план се предвижда и предприемането на поредица от мерки за повишаване количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за повторно използване и за привличане на производителите и вносителите на МПС в предлаганата от организацията система по оползотворяване; изграждане на национална колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС, като се отчита фактът на съществуването на вече изградена колективна система за ИУМПС, представлявана от друга организация по оползотворяване и се взема предвид пазарният дял на нейните членове;
 • Организиране на квалификации, програми и информационни кампании в сферата на предаване за оползотворяване на ИУМПС с цел формиране на трайна екологична култура у населението.
 • Стремеж за достигане на високо ниво на известност и представителност сред производители и вносители на МПС в страната и превръщането на Организацията в национална колективна система за ИУМПС в България.
 • Предприемане на поредица от мерки за привличане на местни и чуждестранни производители и вносители на МПС към предлаганата система за събиране, осигуряване повторно използване на компоненти и части от ИУМПС, оползотворяване, рециклиране и обезвреждане на отпадъците от ИУМПС.

Целите, които си поставя организацията за петгодишен период, е обхващане на над 50 % пазарен дял от ИУМПС. Следователно делът на организацията в задълженията за повторно използване и рециклиране и за повторно използване и оползотворяване на ИУМПС съобразно годината на тяхното производство (преди 01.01.1980 г. или след тази дата), съгласно изискванията на 21, ал. 3 от Наредбата, прогнозно ще възлезе в края на програмата на над 50% от националните цели.

За постигане на поставените цели и изискванията на законодателството усилията на организацията ще бъдат насочени към изпълнението на следните основни дейности:

 • Установяване на ефективна система за събиране и временно съхранение на ИУМПС, компоненти и части от тях, която гарантира повторното им използване, разкомплектоване и оползотворяване с цел постигане изпълнението на заложените в чл. 21 от Наредбата цели в сроковете съгласно § 4 и §5 от ПЗР на Наредбата.
 • Осигуряване на оптимална логистична схема за ефективно и евтино транспортиране на събраните отпадъци от местата на тяхното образуване до площадките за временно съхраняване или до съоръженията за разкомплектоване, оползотворяване и обезвреждане.
 • Изграждане на система от пунктове за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, която да осигурява отделянето на опасните вещества и компоненти и на частите за втора употреба от ИУМПС; да осигурява годни за оползотворяване и/или рециклиране количества от ИУМПС, произведени преди или след 01.01.1980 г. през съответната година, за които са отговорни членовете на организацията.
 • Изграждане на център за шредиране на ИУМПС, с внедрена модерна шредерна инсталация, осигуряваща разкомплектоване на подадения автомобил на съставните му части и подаването им за понататъшно оползотворяване.
 • Сключване на договори за предаване на добитите материали и компоненти за повторна употреба и рециклиране и за екологосъобразно обезвреждане на неоползотворимите остатъци, получени след разкомплектоването на ИУМПС.
 • Оказване на методическа помощ и съдействие на членовете на организацията за намаляване на количеството на опасните вещества и увеличаване на дела на годните за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване части и компоненти.
 • Привличане на максимален брой производители и вносители на МПС в предлаганата от организацията колективна система за изпълнение на задълженията им. Целта е организацията поетапно в рамките на петгодишния срок на действие на програмата да обхване над 50% пазарен дял.
 • Администриране на дейностите на организацията без извършване на прекомерни разходи и при спазване на строга отчетност и контрол.

Организацията се стреми да обхване производителите и вносителите независимо от вида на МПС, което те пускат на пазара, стига да попадат в обхвата на Наредбата. Тъй като Програмата има за задача да предостави дългосрочно и устойчиво решение за управлението на излезлите от употреба МПС, тя е изготвена за максималния позволен от законодателството срок от пет години.

 • Прогнозира се в страната годишно да излизат от употреба средно около 35-40 хил. автомобила. Но по данни на КАТ и ИАОС на година реално излизат от употреба между 60-65 хил., като се очаква тази тенденция да се запази с известно увеличение от порядъка на 10-15 % през следващите 5 години.
 • Около 48% от МПС в страната са на възраст между 11-20 г. при оптимален живот на едно МПС около 11-12 г. Т. е. може да се направи изводът, че над 1 300 000 следва краткосрочно да бъдат извадени от употреба и поетапно насочвани за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на компоненти и части от тях и тяхното оползотворяване при спазване на екологичните норми и целите, заложени в чл. 21 от Наредбата. Прогнозира се до 2010 г. тези МПС да бъдат окончателно извадени от употреба. От тях краткосрочно (през следващите две години) следва да бъдат рециклирани и оползотворени поне 30%, съгласно изискванията на Директивата и заявените от Страната ни преходни периоди във връзка с подписването на Договора за присъединяването на РБ към ЕС.
 • Увеличението на пуснатите на пазара автомобили годишно ще бъде между 10 и 12%.
 • По експертна оценка реално излезлите от употреба МПС към момента са около 500 000. Трябва да се има предвид също така, че прекратяването на регистрация в КАТ на МПС е доброволен акт от страна на собствениците. Освен това, за спрените от движение по технически причини МПС не се заплаща годишен имуществен данък. Няма забрана обаче собствениците им да ги съхраняват в частен имот. Същевременно съхраняването им в частен имот, а нерядко и на имоти - общинска (държавна) собственост има особено негативен екологичен ефект, тъй като територията, върху която се съхранява автомобилът не е пригодена за събиране на течности и разливи. По тази причина подобен род действия на собствениците нерядко причиняват значими екологични щети, тъй като течностите от автомобила се отвеждат директно в канализационната мрежа или още по-лошо в почвите или водоемите и т.н.

По тези причини пред „ЕКОРЕСОР АУТО” се явява приоритетен въпросът за стимулиране на собствениците на такива возила да ги предават доброволно на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на МПС, с оглед тяхното правилно третиране.

Финансовите разчети на системата са направени въз основа на съществуващата действаща система, изградена от дружество „Екометал Инженеринг” ЕООД, с което е подписан договор за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и включва следните етапи:

 • приемане на старите автомобили от последния собственик и транспортиране до площадките за събиране и временно съхранение;
 • оценка на състоянието на автомобила (установяване наличието или липсата на основни компоненти и части, установяване теглото на автомобила), подготовка за разкомплектоване и шредиране и отделяне на частите за повторна употреба;
 • установяване собствеността и идентификацията на приетия автомобил – извършва се с цел издаване на удостоверението за разкомплектоване и съдържа данните, съгласно чл. 15, ал.2 от Наредбата;
 • предаване на образуваните отпадъци за оползотворяване или обезвреждане;
 • издаване на удостоверение по образец за разкомплектоване на МПС.

Образецът е утвърден от Министъра на вътрешните работи и се представя при прекратяване на регистрацията на автомобила пред органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) - сектор КАТ – Пътна полиция, съгласно чл. 15, ал.6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Системата за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване е обхваната от изградени и оборудвани центрове, всеки един от които отговаря на нормативните изисквания и притежава разрешение по чл. 37 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейности с ИУМПС, собственост на „Екометал Инженеринг” ЕООД, за което Организацията има подписан договор.

Мерки за привличане на производителите и вносителите на МПС в предлаганата от организацията колективна система за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС и ИУМПС

“ЕКОРЕСОР АУТО” АД е разработила рамков договор, еднакъв за всички фирми, желаещи да сключат договор с организацията, който осигурява:

 • Прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за разделно рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на ИУМПС;
 • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията
 • Минимизиране на разходите
 • Възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

“ЕКОРЕСОР АУТО” АД ще организира годишни срещи и обучения на членовете на организацията с цел запознаването им с нормативните изисквания.

“ЕКОРЕСОР АУТО” АД ще изготви рекламни радиоклипове с цел информиране на потенциалните членове на организацията.

- Организиране на обучителни семинари с едновременното участие на вносители, кметове на общини, контролни органи, лицата, извършващи събирането, разкомплектоването и оползотворяването на ИУМПС.

- Разработване на интернет страница на дружеството.

Мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване или намаляване на нивата на повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от ИУМПС.

“ЕКОРЕСОР АУТО” АД ще предложи конкретни стъпки за насърчаване и стимулиране на населението за предаване на МПС на площадки на фирми, с които организацията има сключени договори – като например заплащане на възнаграждение на последния собственик за предадено ИУМПС.

- При сключване на договори с рециклиращи инсталации ще се има предвид производственият капацитет на предприятието /количествата в договора да не надвишават 80% от производствения капацитет/, както и договорите на предприятията, сключени с други организации по оползотворяване.

- При сключване на договори с преработвателни предприятия за всеки вид отпадък, образуван от разкомплектоването на ИУМПС, “ЕКОРЕСОР АУТО” АД ще се стреми да осигури минимум двама преработватели. В случай на затруднения при реализацията на събраните отпадъци от ИУМПС в страната, ще се търсят възможности за износ и за оползотворяване извън страната.

“ЕКОРЕСОР АУТО” АД ще заложи резервен процент на събиране и оползотворяване, който ще се увеличава всяка следваща година, предвид по-високите цели за събиране и оползотворяване, заложени в Наредбата. Резервният процент на събираемост означава, че “ЕКОРЕСОР АУТО” АД си поставя за цел да събира и оползотворява отпадъци от МПС в количества, надвишаващи в определена степен, заложените в Наредбата целеви проценти за събиране, повторна употреба, оползотворяване и рециклиране, което ще създаде възможност за компенсиране в случай на временно намаляване на нивата на събиране и оползотворяване.

“ЕКОРЕСОР АУТО” АД ще заложи финансов резерв за допълнително стимулиране на фирмите и общините, организиращи дейностите събиране, временно съхраняване, повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС и ИУМПС. Финансовият резерв ще бъде в размер на 5% от разходите, предвидени за дейностите по третиране на отпадъците от МПС и ИУМПС.

План за информиране на притежателите на ИУМПС относно предаването им в центрове за разкомплектоване или на площадките за временно съхраняване, с които организацията има сключен договор по чл. 37, ал.1 от ЗУО;

 • За въвеждането на добри практики по управление на отпадъците от МПС ще се стартира широка информационна кампания сред клиентите/притежателите на ИУМПС, съвместно с фирмата оператор, с която е сключен договор. Рекламата и работата с гражданите цели да информира относно системите за екологосъобразно събиране и третиране на излезлите от употреба МПС. Информационната кампания ще търси постигане на мултиплициращ ефект върху организирането на събирането на ИУМПС от гражданите, ще допринесе за успешното възприемане на новите екологични норми и тяхното прилагане в практиката.
 • В срок до два месеца след утвърждаване на програмата, дружеството ще разработи информационна кампания за дейността, която ще включва публикации и изяви в медиите(вестници, радио, кабелни телевизии).
 • Организацията периодично ще проучва общественото мнение във връзка с ефекта на рекламата и степента на въздействие на различните рекламни изяви. Изготвянето на рекламна стратегия и разработването на информационни материали ще бъде реализирано до края на 2009г. и ще включва следните етапи:
  • а).проучване на обществената нагласа;
  • б).избор на рекламни средства:
   • - електронни медии;
   • - печатни издания, брошури, плакати;
   • - други.
 • Дружеството ще предоставя актуална информация на интернет страницата си.
 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство