прескочи до менюто

Ангажимент към задълженията по управлението на отпадъците от МПС

  • Eфективна система за събиране и временно съхранение на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства), компоненти и части от тях, която гарантира повторното им използване, разкомплектоването и оползотворяването им с цел постигане изпълнението на заложените в чл. 21 от Наредбата цели в сроковете съгласно § 4 и §5 от ПЗР на Наредбата.
  • Oптимална логистична схема за транспортиране на събраните отпадъци от местата на тяхното образуване до площадките за временно съхраняване или до съоръженията за разкомплектоване, оползотворяване и обезвреждане.
  • Оказване на методическа помощ и съдействие на членовете на организацията за намаляване на количеството на опасните вещества и увеличаване на дела на годните за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване части и компоненти.

Дългосрочно и устойчиво решение за управление на излезлите от употреба МПС

Договорът, разработен от "ЕКОРЕСОР АУТО" АД за всички фирми, желаещи да сключат договор с организацията, осигурява:

  • Прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за разделно рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на ИУМПС;
  • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията
  • Минимизиране на разходите
  • Възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

Оптимизирани и обновени технологични мощности

В цял свят се търсят и въвеждат нови механизми и практики за повишаване качеството и количеството на третираните отпадъци от МПС с цел намаляване на замърсяванията от тях и повишаване ефекта и нормата на рециклираните отпадъци от МПС и от техни компоненти и вещества.
За изпълнението на дейността по управлението на отпадъци от МПС „Екоресор Ауто" АД има сключен договор с „Екометал Инженеринг" ЕООД - едно от първите и водещи дружества в областта по управление на отпадъците, притежаващо необходимите разрешителни документи, мощности, съоръжения и капацитет за изпълнение на поставените цели.

Системи за екологосъобразно събиране и третиране на излезлите от употреба МПС

Рециклирането на стари автомобили се извършва в специални, пригодени за целта места. Всеки килограм скрап се рециклира природосъобразно и икономично. Ценните суровини се използват повторно в производството. Дейността по управлението на отпадъци от МПС, независимо от избрания подход (система за управление), обичайно преминава през следните етапи - събиране, разкомплектоване, шредиране, оползотворяване (рециклиране и повторна употреба) и депониране/обезвреждане.